Notulen Speciale Supportersavond met Hans de Zeeuw en Rik Maaskant

Op donderdag 9 november vond de speciale Supportersavond plaats, waar namens de BVO Hans de Zeeuw en Rik Maaskant te gast waren om de supporters te informeren over ontwikkelingen bij de club en vragen van supporters beantwoorden. Wij willen beide heren nogmaals danken voor de medewerking en de supporters voor hen aanwezigheid en inbreng op deze avond.
Hieronder zijn de notulen te lezen van deze avond.

 

 

Supportersavond met Hans de Zeeuw en Rik Maaskant
Donderdag 9 november 2017, 20:00 uur

 

Emiel Grootenboer opent namens de Supportersvereniging de avond en dankt Hans de Zeeuw, Rik Maaskant en natuurlijk de aanwezige supporters voor hun aanwezigheid. Deze avond is een vervolg op de eerste avond op 6 april. Emiel vraagt de aanwezigen om elkaar te laten uitpraten en ieders mening te respecteren.  Vragen kunnen gedurende de avond gesteld worden.

De notulen zijn hieronder per onderwerp samengevoegd, aangezien sommige onderwerpen op verschillende momenten besproken werden.

Financiën
Hans vertelt kort wat de resultaten in voorgaande en huidige seizoen zijn. In het vorige seizoen een tekort, voornamelijk door afboekingen van oude oninbare posten. Begroting voor dit seizoen is ingediend met een tekort van 75.000 euro, maar voldoet aan de eisen van het licentiesysteem. Op dit moment is in dit seizoen een break even situatie. Verwachting is dat er vanaf volgend seizoen gemikt kan worden op zwarte cijfers, wanneer club volledig is verlost van oude kwesties.
Op de vraag hoe dit gerealiseerd gaat worden, antwoord Hans dat focus nu vooral ligt op het binnenhalen van sponsoren en dat daarmee in de seizoen reeds meer binnengehaald is dan in het voorgaande seizoen. Een plus van 150.000 euro aan extra sponsorinkomsten. Vanuit supporters de vraag waarom de hoofdtribune dan zo leeg is. Rik beantwoord deze vraag door aan te geven dat het sponsorbeleid anders ingevuld wordt, door ook bijvoorbeeld wedstrijdpakketten van een aantal wedstrijden per seizoen te verkopen ipv het gehele seizoen een vast aantal stoelen. Ook benutten niet alle sponsoren de betaalde stoelen. Grootste aanpassing is ook de creatie van business units achter het glas, van waaruit een deel van de sponsoren de wedstrijd kan volgen.
Hans geeft ook aan dat het spelersbudget verhoogd is dit seizoen, maar nog steeds heel slim moet worden ingezet om tot het verplicht aantal contractspelers te komen. Gebruik van huurspelers en amateurcontracten zijn oplossingen hierin.
Tevens zijn de financiële ratings vanuit het licentiesysteem op dit moment allemaal hoger dan dat deze in de afgelopen seizoen waren. Hans verwacht niet dat FC Dordrecht de komende jaren in Categorie 1 te komen bij de KNVB.

Selectie en technisch gebied
Er worden diverse vragen gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de groep, de behaalde resultaten (of het uitblijven daarvan) en het functioneren van de trainer/technische staf. Een korte samenvatting van de vragen en antwoorden volgt hieronder.
Hans zegt dat FC Dordrecht er beter voor staat dan vorig seizoen, het kan ook niet slechter natuurlijk. Begroting is hoger, maar nog steeds moet er creatief mee omgesprongen worden. Er staat een bredere selectie dan vorig jaar, maar jonge spelers of spelers die vanuit amateurs komen moeten nog wennen aan de intensiteit van het profvoetbal. Voorbeelden zijn Robbert Mutzers en Terence Groothusen. Het huren van Gustavo Hamer is een voorbeeld van een speler halen die kwaliteiten heeft die de eigen spelers niet hebben.  Het mislopen van bijvoorbeeld El Hankouri, die zelf koos voor Willem II, is achteraf goed opgevangen door Calcan, wie toen eigenlijk niet bekend was.
Het vertrek van Marco Boogers is opgevangen door Peter Drijver, die volgens Hans sterk onderschat wordt. Door zijn lange periode bij de club, waar hij als hoofd opleidingen actief is geweest, maakt hem een goede opvolger en Hans heeft dan ook veel vertrouwen in hem. Peter heeft een contract voor twee seizoenen.
Over de zaak van Bradley de Nooijer, waarom hij wel mocht terugkeren terwijl andere jongens die kans niet meer kregen, antwoordt Hans dat er afspraken met Bradley zijn gemaakt en dat hij voor een transfersom mocht vertrekken wanneer de kans er was. Dat is dan ook gebeurd.

Stadion
Het stadion is een terugkerend onderwerp. Hans geeft aan dat hij zijn lot als algemeen directeur aan dit onderwerp heeft verbonden. Geen stadion is voor hem een reden om zijn taak neer te leggen. Dit aangezien de kans op betaald voetbal in Dordt zeer klein is zonder vernieuwd onderkomen.
De status is dat het plan nog steeds actueel is, maar in een fase zit waarin er door veel partijen beslissingen moeten worden genomen. Met name de aanpassingen in de bestemmingsplannen vergen veel tijd en moeite. Hans geeft aan dat er dit kalenderjaar een gezamenlijke persverklaring van Gemeente Dordrecht, OMC, en de FC Dordrecht komt waarvan hij denkt dat dit positief zal uitvallen. Op de vraag of OMC nog betrokken is, terwijl deze club langzaam terugloopt in leden en elftallen, wordt door Hans beantwoordt dat dit nog steeds onderdeel is van het plan. De grootte van de vereniging, die ook afneemt door de onduidelijkheid over de toekomst van de vereniging, heeft geen effect voor de bijdrage die daaruit voortkomt in het plan en begroting voor het stadion. OMC moet ook een rol gaan spelen in het doortrekken van de jeugdopleiding om zo een gehele amateurtak te kunnen opzetten. Dat is de visie van Hans, een grote amateurtak waarin kinderen trots kunnen zijn om in het Dordt tenue te kunnen spelen en zo een sterkere jeugdopleiding te kunnen krijgen.
Rik vult aan dat samenwerking met amateurverenigingen sowieso een must is, gezien het beschikbare budget van de gemeente voor sportparken. Andere clubs die het nu nog redden, maar in de toekomst ook hun complex moeten gaan aanpassen, zullen dat waarschijnlijk niet zelfstandig kunnen doen. Daarop inspelen bij vernieuwbouw is dus gunstig voor het voetbal in Dordrecht in de breedste zin van het woord.

Communicatie
Vanuit de supporters wordt gevraagd naar de communicatie en interactie tussen de BVO en de supporters. Dit wordt nog niet als verbeterd ervaren. Ook wordt als voorbeeld genoemd dat de spelers, op een enkeling na, bij het verven van West niet even langs liepen. Dat soort kleine dingen doen veel voor de waardering en dat wordt gemist.
Rik bevestigd dat geen goede zaak is en dat de club hier stappen in moet zetten. Hij geeft aan dat er vanuit de club enorme waardering is voor de schoonmaak- en verfactie door de supporters. Op de vraag of dit goed uitkwam voor de club, geeft Rik aan dat het schilderen een wens was vanuit de supporters en dat hij in overleg met deze supporters dit heeft geregeld. Hij waardeert dit soort initiatieven en wil hier ook zeker zijn medewerking vanuit de club aan toezeggen.
Over de band met de supporters zegt Hans dat hij regelmatig contact heeft met leden van het bestuur van de SV, dat is zijn aanspreekpunt inzake supporterszaken. Hij noemt zaken waar hij in de afgelopen maanden zijn medewerking of sponsoring aan heeft verleend. Dit zijn bijvoorbeeld kleding voor de line up kinderen, het Sinterklaasfeest, Kerstgala en zomerkamp van de Lammetjes. Hans zegt dat de SV hierin de coördinerende rol heeft om zo tot resultaten te komen. De vraag aan Emiel waarom de leden van de SV niets horen over deze gesprekken en de daarin besproken onderwerpen wordt beantwoord dat de SV hier stappen inzet, bijvoorbeeld door het opzetten van de sociale media van de SV.  Ook is dit een onderwerp voor de eerstvolgende vergadering van het SV bestuur.
Rik vult aan dat de SV inderdaad een belangrijk orgaan is voor communicatie met de supporters. Dat de SV ook alleen die rol kan pakken wanneer de vereniging groeit in leden en daadwerkelijk alle supportersgroepen kan vertegenwoordigen. Ook voor activiteiten op en rond de wedstrijd is de SV voor hem het aanspreekpunt en hij geeft nogmaals aan dat de club openstaat voor verzoeken vanuit de supporters op dit gebied.

Marketing en PR
Er wordt gevraagd naar het plan van de club op het gebied van marketing en PR. Wat gaat de club doen om de tribunes weer voller te krijgen en de club in een positief daglicht te zetten. Rik geeft aan dat de club bezig is met een partij gespecialiseerd in Target marketing. Op basis van data van bijvoorbeeld de kaartverkoop kan dan gericht geadverteerd worden. Ook is er een samenwerkingsvoorstel met de AD Persgroep voor exposure in de dagbladen van het AD, in ruil voor wedstrijdbezoeken van adverteerders.
Op het gebied van sociale media moet de club stappen zetten. De middelen zijn er en met name het Twitteraccount wordt genoemd vanwege het grote aantal volgers. Dit moet beter ingezet worden dan dat nu het geval is. Inzet van Arno Hovenga (perszaken en PR) is hier een belangrijk aspect.
De ondersteuning wordt gerealiseerd door het inzetten van stagairs op zowel marketing als PR.

Losse vragen
Stadionverboden: Hans zegt niet genoeg te weten van deze kwestie aangezien hij toen niet als bestuurder bij de club betrokken was. Het gaat hier om de stadionverboden die in België zijn uitgedeeld en die door een pilot van de KNVB in Nederland verdubbeld zijn. Betrokken supporters geven aan op de club te wachten op een gesprek, Hans zegt dat dit in het verleden door Henk Boxma is opgepakt. Jan van Nieuwenhoven legt de zaak nogmaals uit, maar geeft aan dat de club eigenlijk geen partij is in deze zaak. Zij moeten dit uitvoeren om aan de licentie-eisen van de KNVB te voldoen. KNVB is dan ook de partij die aangesproken dient te worden en benadrukt eigen verantwoordelijkheid van de supporters in kwestie.

Salar Azimi: Er wordt gevraagd naar de rol die dhr Azimi speelt bij de club. Hans geeft aan dat hij met deze persoon heeft gesproken over het volgende zomertrainingskamp en over sponsoring in de vorm van drank voor de horeca van FC Dordrecht. Hans zegt dat Azimi graag in de aandacht staat en zich laat volgen door een fotograaf en dat Azimi deze foto’s naar buiten heeft gebracht, maar dat het voor de club voorlopig gewoon als reguliere sponsor behandeld wordt. De vraag of hij de club gaat kopen, wordt dan ook negatief beantwoordt. Hans zegt dat FC Dordrecht in een situatie zit waarin je met iedere mogelijke sponsor het gesprek aangaat.

Marco Boogers: Er wordt gevraagd wat er aan het vertrek van Marco Boogers ten grondslag heeft gelegen, want zijn vertrek kwam zeer onverwachts. Er wordt gesuggereerd dat hij weggepest is.
Hans benadrukt wat Marco voor FC Dordrecht heeft betekent en dat het zonde is dat hij vertrokken is. In gezamenlijk overleg is besloten om zijn keuze om te stoppen zo naar buiten te brengen. De reden die Marco had aangegeven is zoals het naar buiten is gebracht, andere uitdagingen.
Hans ontkent dat Marco weggepest is.
Rik vult aan dat Marco sinds zijn vertrek een aantal maal op de club geweest, maar bewust afstand houdt gezien de lange periode dat hij actief geweest is voor de club. Gezamenlijk is uiteindelijk het besluit genomen om zijn contract te ontbinden en om niemand te beschadigen is gekozen voor de tekst die is gepubliceerd. Zo gaan dit soort dingen nou eenmaal.
Op het waarom stelt Rik dat er een ander beleid is gekozen, waar niet iedereen zich in heeft kunnen vinden. Dat kan hebben bijgedragen aan de beslissing.

 

Om 21:30 uur bedankt Emiel namens de Supportersvereniging iedereen voor zijn of haar komst en sluit de avond af.